Admitere în clasa a V-a

IMPORTANT – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ȘI PĂRINȚILOR – DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE DE SELECȚIE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

Proba scrisă de selecție la limba și literatura română și matematică se va desfășura sâmbătă, 15 iunie 2024, începând cu ora 09:00, la Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești.
Accesul candidaților în sală se va face în intervalul 08:00-08:30.
Mai multe detalii regăsiți în anunț.
ANUNȚ SELECȚIE CLASA A V-A

Înscrierea elevilor la Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești pentru constituirea clasei a V-a se realizează până la data de 08.06.2024 la secretariatul Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești, strada Vasile Pârvan , nr.1, în intervalul orar 12.00 – 15.00.

Documente necesare

  • Cerere tip pentru înscriere (se poate procura de la secretariatul colegiului sau de aici )
  • Cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze (se poate procura de la secretariatul colegiului sau de aici )
  • Copie a certificatului de naștere al elevului;
  • Copie a unui document de identitate al părinților;
  • Adeverință de elev, de la școala de proveniență
  • Pentru verificarea conformității acestora, se vor prezenta documentele originale, ale căror copii au fost solicitate.

 

În cazul în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri aprobat, constituirea clasei se va face pe baza rezultatelor obținute după susținerea probei de selecție la limba și literatura română și matematică și a Testului de competențe lingvistice în limba engleză

 

Susținerea probei scrise de selecție la limba și literatura română și matematică
15.06.2024,
09:00-11:00
Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu, limba engleză.
17.06.2024
Proba scrisă: 9.00-10.00
Proba orală: Începând cu ora 11.00, conform programării anunțate de
școală

Probele de concurs și structura subiectelor

1. Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare sunt elaborate de comisia județeană de organizare şi evaluare, în baza structurii prevăzute de Anexa 2 la Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar.
a. Acestea sunt transmise, în format electronic, codat, președintelui comisiei de organizare și evaluare din unitatea de învățământ, în dimineața desfășurării testului de competențe lingvistice, de către președintele executiv al comisiei județene de organizare și evaluare.

2. Testul de competențe lingvistice vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă, a căror structură este prevăzută în Anexa 2 la Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar.
a. Proba scrisă – timp de lucru – 1 oră
i. Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.
ii. Proba orală
1. Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative aprobate de Ministerul Educației pentru clasele a III-a și a IV-Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
2. Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
b. Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
i. Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației) conținând fiecare un text de 50-75 de cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual;
ii. Pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.
3. Nici la proba scrisă, nici la proba orală, nu se pleacă din sala de concurs cu foile cu subiecte.

Evaluarea probelor și afișarea rezultatelor

1. La probele de limba și literatura română și matematică, lucrările vor fi notate cu maximum 100 de puncte, pragul minim de promovare fiind 50.
2. La limba engleză, răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează:
a. PROBA SCRISĂ – 25 de puncte
b. PROBA ORALĂ – 75 de puncte
i. Etapa I – 50 de puncte
ii. Etapa a II-a – 25 de puncte
3. Corectarea lucrărilor se va face prin sublinierea greșelilor, pe lucrare, cu un creion.
4. La finalizarea probelor, afișarea rezultatelor se face conform codurilor alocate candidaţilor.
Afișarea rezultatelor inițiale se face conform graficului de organizare şi desfăşurare

Etapa de contestaţii

1.  La proba orală nu se admit contestaţii.
2. Reevaluarea lucrării scrise, se poate solicita de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului prin cerere tip depusă la secretariatul unităţii de învăţământ unde candidatul a susținut proba, după afişarea rezultatelor inițiale, conform graficului de organizare şi desfăşurare.
3. Punctajul obţinut de către candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
4. Afișarea rezultatelor finale (după contestaţii), la avizier/pe site-ul unităţii de învăţământ, se face, în ordinea descrescătoare a punctajelor, prin împărţirea punctajului total la 10, cu menţiunea ADMIS/RESPINS, în funcție de numărul de locuri aprobat.

Criterii de admitere și departajare

1. Ca un candidat să fie declarat admis, va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a. Nota minimă la limba și literatura română 5;
b. Nota minimă la matematică 5;
c. Calificativul “Admis” la limba engleză;
La limba engleză, calificativul “Admis” este acordat tuturor candidaților care obțin cel puțin 70 de puncte, conform prezentei proceduri.
d. Clasarea în primele locuri (în funcție de numărul de locuri aprobate), în ordine descrescătoare a mediilor dintre nota de la limba și literatura română și matematică;
e. În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea următoare:
i. punctajul obținut la proba scrisă la matematică;
ii. punctajul obținut la proba scrisă la limba engleză;
iii. punctajul obținut la proba orală la limba engleză, etapa I;
iv. punctajul obținut la proba orală la limba engleză, etapa a II-a;
v. orice alt criteriu, stabilit la nivelul comisiilor unităților școlare.
 Un candidat nu poate să fie admis, în baza rezultatelor obținute la testul de competențe lingvistice, la altă unitate de învățământ decât cea la care s-a înscris și a susținut testul.