BURSE 2023-2024

CERERE BURSA EXCELENTA OLIMPICA I_2023_2024

CERERE BURSA EXCELENTA OLIMPICA II_2023_2024

CERERE BURSA BURSA DE MERIT PREMII_2023_2024

PROPUNERE BURSE DE MERIT DIRIGINTE

CERERE BURSA SOCIALA MEDICALA

CERERE BURSA SOCIALA_PARINTI_DECEDATI

CERERE BURSA SOCIALA_VENITURI_MICI_2023_2024

declaratie pe propria răspundere venituri

CERERE BURSA SOCIALA FAMILII MONOPARENTALE

BURSE ŞCOLARE 2023-2024

Dosarele în vederea obținerii burselor școlare pentru anul școlar 2023-2024 se depun până la data de 06 Octombrie 2023 la departamentul secretariat.

Bursele școlare, pentru anul școlar 2023-2024, se acordă conform:

 • Legii Învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu referatul de aprobare nr. 960/2023;
 • Ordinului nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor;

Elevii din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de următoarele tipuri de burse:

I. BURSE DE EXCELENȚĂ

 BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I

– Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

-Conform Art. 6, alin. 2, bursele pentru premiile obținute la campionatele sportive școlare internaționale se vor acorda începând cu anul școlar 2024-2025, în condițiile prezentei metodologii.

– Dosarul trebuie să conțină documentul doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

– Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.

–  Dosarul trebuie să conțină documentul doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Pentru bursa de excelență olimpică II, vă rugăm să aveți în vedere:

Lista olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației care reprezintă anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

II.  BURSE DE MERIT

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) pentru minimum 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) elevilor claselor IX – XII care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, în anul anterior, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

Lista olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației care constituie anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023.

 d) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

 • LISTA CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE, CU FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 care constituie ANEXA nr. 4 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023
 • Lista activităților educative naționale și internaționale care se desfășoară în România în anul 2023, cofinanțate de Ministerul Educației care constituie Anexa 1 la OME nr. 3612/31.01.2023

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

LISTA CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE, FĂRĂ FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 care  constituie ANEXA nr. 5 la O.M.E. nr. 3027/ 12.01.2023

– Lista activităților educative naționale și internaționale care se desfășoară în România în anul școlar 2022-2023, fără finanțare din partea Ministerului Educației care constituie Anexa 2 la OME nr. 3612/31.01.2023

 – Pot primi bursa de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior;

– Listele cu elevii care vor primi burse de merit în baza mediei, se depun la comisia de burse de către diriginți, acordarea lor nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

– Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, se acordă pe baza documentului doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

– În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II. Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, conform unui singur criteriu din cele menționate mai sus bursa de merit. Nu se pot cumula criteriile pentru obținerea mai multor burse de merit.

Conform Art. 7, alin. 6, prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acorda începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, pana la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul sa nu beneficieze deja de bursa de merit/bursa de excelenta olimpica.

 

III. BURSE SOCIALE

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursa socială poate fi cumulată cu bursa de merit sau cu bursa de excelență.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

1.- elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (venitul mediu net lunar impozabil, din perioada 01.09.2022 – 31.08.2023 mai mic de 50% din salariul minim net pe economie: 949 lei pe membru al familiei).

Notă. (1) Prin „familie“ se înțelege soțul si soția cu copiii lor necăsătoriții, aflați în întreținere, cu vârsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmează o forma de învățământ – cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comuna înscrisa în actele de identitate si care locuiesc împreună.

(2) Se asimilează termenului „familie“ bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmează o forma de învățământ – cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc împreună, daca aceasta situație se confirma la verificarea in teren.

(5) Se asimilează termenului „familie“ si persoana/persoanele care se ocupa de întreținerea copilului pe perioada absentei părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare, si care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

Actele necesare sunt:

 • Cerere tip;
 • declarația pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent din perioada menționată pe membru al familiei;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • documente doveditoare ale componenței familiei (copie certificat de naștere pentru minori, carte de identitate, pașaport);

– elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Actele necesare sunt:

 • Cerere tip
 • copie a certificatului de deces
 • copie a certificatului de naștere elev sau carte de identitate (pentru copiii peste 14 ani).

 

– elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Actele necesare sunt:

 • Cerere tip
 • copiile documentelor care sa ateste componenta familiei (certificate de naștere, carte de identitate) precum și domiciliul elevului (sentința judecătorească sau certificat de divorț).

 

– elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

 

Actele necesare sunt:

 • Cerere tip
 • Certificatul tip A5 (diagnostic cf OMSMM 1306/1883/2016) vizat de medicul de cabinet școlar și/sau certificatul de încadrare în grad de handicap.

elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

 Nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Elevii pierd bursa daca nu au nota la purtare 10.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II și cu bursa de merit.