G.D.P.R. DEFINITIVAT 2022

Comisia   din   centrul  de  examen vă informează   prin  prezenta   despre   prelucrarea   datelor dumneavoastră     cu    caracter     personal     și    drepturile     pe    care    le    aveți    în    conformitate     cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului   European  și al Consiliului   din 27 aprilie  2016, denumit în continuare  GDPR  și legislația  națională  privind  protecția  și securitatea  datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza  legala  a prelucrărilor

 În conformitate cu Metodologia-cadru   de organizare  și desfășurare  a examenului național pentru definitivare în  învățământ, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020, comisiile de   examen/evaluare/soluționare   a contestațiilor   au obligația  de  a prelucra  datele  cu caracter  personal  în condiții  de  siguranța  și numai pentru scopurile  specificate.

Prelucrarea    datelor    personale    se   realizează    în   conformitate    cu   prevederile    GDPR,    cu prevederile   specifice   aplicabile,  în  scopul   realizării   atribuțiilor,  drepturilor  și  obligațiilor   legale, precum  și sarcinilor  care  servesc  interesului  public,  respectiv  în scopul  derulării  examenului  național, sesiunea 2022.

Tipurile   de  date  cu caracter  personal   care  se prelucrează   sunt  prevăzute   la art. 45 alin.  (1) din  Metodologia-cadru   de  organizare  și desfășurare a examenului   național   pentru   definitivare  în învățământul  preuniversitar,  aprobata   prin  OMEC   nr. 5434/2020.

Categorii   de destinatari  ai datelor   cu caracter   personal

Datele  dumneavoastră  personale    sunt     destinate     utilizării     de    către     comisiile     de examen/evaluare/soluționare    a contestațiilor  și sunt comunicate  următorilor  destinatari,  dacă este cazul:

  • instituțiilor publice, conform  prevederilor  legale;
  • instanțelor de judecată in vederea  formulării  de acțiuni  si reprezentării  în instanță;
  • membrilor echipelor / comisiilor în cadrul activităților  de control.

Perioada   de stocare   a datelor   personale

Datele    dumneavoastră   personale  sunt   stocate    pe   perioada    necesară   efectuării    tuturor demersurilor   întreprinse    pentru   îndeplinirea    atribuțiilor   legale  după   care  vor   fi  arhivate   potrivit legislației aplicabile.  Datele  dumneavoastră  cu caracter  personal  se afisează  la avizierul  inspectoratelor școlare  pentru  o  perioada    de o  luna,   iar  pe  pagina   de  internet   a  Ministerului    Educatiei   și  a inspectoratelor  școlare pana la împlinirea  termenului  de 4 ani de la data afișării.

Drepturile    dumneavoastră  si modul  de exercitare   al acestora

 Conform  prevederilor   legale  aplicabile,  beneficiați   de dreptul  de acces,  dreptul  la rectificare, dreptul de a contacta  Autoritatea  Naționala  de Supraveghere  a Prelucrării  Datelor  cu Caracter  Personal e-mail:  anspdcp@dataprotection.ro.   Pentru  exercitarea   drepturilor   dvs.  aveți  dreptul  de  a  contacta responsabilul  cu protecția  datelor din cadrul Ministerului  Educatiei,  e-mail  dpo@edu.gov.ro  sau să vă adresați în scris Inspectoratului  Școlar Județean Argeș.